Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Zblewski

Marek Zblewski

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała I/5/18 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/12/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie określenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewdniczącego i Wiceprzewdniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Wieckiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Olgierda Chylewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Tomasza Dorszyńskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Michała Szczepańskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Emili Warnke na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Marka Zblewskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie rozszerzenia porządku obrad II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-29 uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w statutach sołectw i osiedli II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek radnego Michała Szczepańskiego w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-29 uchwała w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wprowadzenia opłaty targowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:14:07 głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:17:13 głosowanie wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 6.6 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:41:30 głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:07:40 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:08:55 głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:10:14 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:11:12 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:12:46 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:16:49 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:56:01 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:08:36 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:42:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:43:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:09:49 przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:29:53 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:31:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:35:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:38:40 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:07:43 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:39:19 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:46:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:49:18 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 12:13:50 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:14:37 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:17:21 Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Brusach VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 12:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:33:34 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:41:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:48:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:56:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:57:02 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:00:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:19:00 przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:35:11 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:37:05 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:43:30 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:47:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:50:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:53:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:56:28 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:59:07 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:02:23 podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:37:59 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:38:25 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 12:18:19 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2020 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:21:12 wniosek o zmianę porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:12:32 przyjęcie protokołów z X sesji Rady Miejskiej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:51:48 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy „Pomóż swemu sercu” na lata 2020 -2022 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:53:50 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:57:16 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:59:32 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:02:38 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z dnia 22.05.2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:05:05 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:07:55 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:13:24 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:16:01 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:21:11 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:23:51 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Turzycowisko w Wielkich Chełmach” XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:26:19 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:32:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:37:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:41:36 podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:43:42 podjęcie uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:44:38 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:50:39 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:01:04 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 – 2022 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:04:53 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:06:42 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:45:13 podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:51:11 podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:52:53 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:54:58 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 10:21:01 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Brusach XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 11:07:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 – 2028 XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:14:46 podjęcie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:38:59 podjęcie uchwału w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:41:28 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:43:59 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:46:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:47:36 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powrotu Brus do Macierzy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 11:17:36 przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Brusach XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 11:20:07 wniosek o zmianę porządku obrad XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:02:19 podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:04:42 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 1 w Brusach XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:07:49 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:10:29 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brusy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:13:09 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:16:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:19:42 podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „ Bory Tucholskie” XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 11:13:37 przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:55:02 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:55:42 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1 w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:59:10 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:02:02 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:05:42 podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:07:25 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:15:01 podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:33:57 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:43:10 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:49:27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:51:43 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:54:35 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – 2023 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 13:13:57 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 14:40:06 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 14:44:01 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:02:59 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:06:23 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:12:10 podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:14:44 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:15:14 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami” Gminy Brusy na lata 2016-2019” XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:19:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:20:33 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:16:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:21:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:22:59 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za