Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Emilia Warnke

Emilia Warnke

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 122, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała I/5/18 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/12/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
5 budowa chodnika oraz remont drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Zalesie interpelacja 2019-06-04 2019-06-12
15 naprawa nawirzchni asfaltowej i chodników na ul. Polnej w Brusach interpelacja 2019-10-10 2019-10-21
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie określenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewdniczącego i Wiceprzewdniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Wieckiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Olgierda Chylewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Tomasza Dorszyńskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Michała Szczepańskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Emili Warnke na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Marka Zblewskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie rozszerzenia porządku obrad II sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-29 uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w statutach sołectw i osiedli II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek radnego Michała Szczepańskiego w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-29 uchwała w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wprowadzenia opłaty targowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:14:07 głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:17:13 głosowanie wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 6.6 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:41:30 głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:07:40 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:08:55 głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:10:14 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:11:12 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:12:46 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 10:13:47 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 10:49:22 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:00:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki w miejscowości Brusy IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:05:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:08:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:11:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:13:38 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy gmina Brusy IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:16:49 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:56:01 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:08:36 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:42:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:43:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:09:49 przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:29:53 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:31:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:35:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:38:40 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:07:43 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:39:19 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:46:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:49:18 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 12:13:50 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:14:37 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:17:21 Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Brusach VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 12:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:33:34 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:41:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:48:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:56:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:57:02 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:00:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:07:44 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:09:31 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:16:49 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:19:00 przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:35:11 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:37:05 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:43:30 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:47:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:50:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:53:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:56:28 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:59:07 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:02:23 podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:37:59 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:38:25 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 12:18:19 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2020 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:21:12 wniosek o zmianę porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Brusach za