Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marcin Cysewski

Marcin Cysewski

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 221, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa i Środowiska stała I/5/18 członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie określenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewdniczącego i Wiceprzewdniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Wieckiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Olgierda Chylewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Tomasza Dorszyńskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Michała Szczepańskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Emili Warnke na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Marka Zblewskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie rozszerzenia porządku obrad II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w statutach sołectw i osiedli II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek radnego Michała Szczepańskiego w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wprowadzenia opłaty targowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:14:07 głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:17:13 głosowanie wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 6.6 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:41:30 głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:07:40 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:08:55 głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:10:14 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:11:12 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:12:46 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 10:13:47 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 10:49:22 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:00:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki w miejscowości Brusy IV sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2019-02-28 11:05:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:08:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:11:12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-02-28 11:13:38 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy gmina Brusy IV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:16:49 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:56:01 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:08:36 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:42:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:43:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:09:49 przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:29:53 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:31:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:35:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:38:40 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:07:43 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:39:19 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:46:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:49:18 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 12:13:50 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:14:37 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:17:21 Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Brusach VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 12:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:33:34 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:41:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:48:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:56:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:57:02 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:00:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:07:44 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:09:31 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:16:49 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:19:00 przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:35:11 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:37:05 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:43:30 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:47:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:50:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:53:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:56:28 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:59:07 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:02:23 podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:37:59 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:38:25 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 X sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2019-10-02 12:18:19 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2020 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2019-10-02 10:21:12 wniosek o zmianę porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:12:32 przyjęcie protokołów z X sesji Rady Miejskiej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:51:48 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy „Pomóż swemu sercu” na lata 2020 -2022 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:53:50 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:57:16 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:59:32 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:02:38 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z dnia 22.05.2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:05:05 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:07:55 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:13:24 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:16:01 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:21:11 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:23:51 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Turzycowisko w Wielkich Chełmach” XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:26:19 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:32:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:37:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:41:36 podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:43:42 podjęcie uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:44:38 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:50:39 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:01:04 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 – 2022 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:04:53 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:06:42 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:45:13 podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości XI sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2019-11-29 14:51:11 podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2019-11-29 14:52:53 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:54:58 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 10:21:01 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Brusach XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 11:07:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 – 2028 XII sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2019-12-20 12:14:46 podjęcie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 XII sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2019-12-20 12:38:59 podjęcie uchwału w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:41:28 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:43:59 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:46:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:47:36 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powrotu Brus do Macierzy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 11:17:36 przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Brusach XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 11:20:07 wniosek o zmianę porządku obrad XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:02:19 podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:04:42 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 1 w Brusach XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:07:49 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/109/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:10:29 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brusy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:13:09 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:16:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-20 12:19:42 podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „ Bory Tucholskie” XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 11:13:37 przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:55:02 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:55:42 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1 w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:59:10 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:02:02 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:05:42 podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:07:25 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:15:01 podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:33:57 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:43:10 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2020-05-07 14:49:27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2020-05-07 14:51:43 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:54:35 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – 2023 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 12:10:48 przyjecie protokołu z XV sesji Rady Miejskie w Brusach XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 13:13:57 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 14:40:06 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 14:44:01 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:02:59 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:06:23 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:12:10 podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2020-06-30 15:14:44 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:15:14 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami” Gminy Brusy na lata 2016-2019” XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:19:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:20:33 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:16:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:21:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:22:59 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-08-19 14:14:18 przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Brusach XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-08-19 14:59:21 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na 2020 rok XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-08-19 15:17:55 podjęcie uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Brusy XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-08-19 15:37:50 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus XVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 11:19:34 przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Brusach XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 13:37:39 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 13:42:53 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 13:46:08 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2021 XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:13:37 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:28:38 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:43:03 podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:58:22 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:00:35 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Brusach XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:02:32 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:04:56 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:06:19 podjęcie uchwały w sprawie powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:07:53 podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:37:58 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:46:36 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 16:07:39 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 16:08:54 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 16:20:05 podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 10:12:11 przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 10:13:55 wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 11:38:18 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 11:50:17 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:08:13 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:16:40 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:18:56 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:20:57 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:23:16 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/106/19 XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:25:14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XII/107/19 XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:27:19 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2021 XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:30:54 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:33:17 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:35:54 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-11-20 12:39:08 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021- 203, w tym trybu jej konsultacji XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 10:29:45 wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 10:27:46 przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 11:42:39 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021 – 2029 XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 13:57:35 podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 XX sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2020-12-30 14:00:54 podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 14:04:11 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 11:00:56 przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Brusach XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 11:25:58 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 – 2025. XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 11:28:45 podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:04:13 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2021-02-11 12:13:55 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:18:39 podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:21:55 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-18 13:04:55 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej. XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-18 14:47:45 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2021 XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-18 14:51:19 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-18 14:54:53 podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz o poparcie Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-18 14:57:36 podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 10:08:24 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 13:26:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:39:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:47:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:49:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2021/2022 XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:58:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 15:01:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 11:13:36 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Brusach. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 14:46:11 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2021-06-23 15:19:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2021-06-23 15:21:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2021-06-23 15:24:53 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska „Czernica”. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 15:28:04 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 15:30:45 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 15:33:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 15:36:54 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 15:58:59 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 16:00:51 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 16:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 16:05:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach. XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-06-23 14:53:24 wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-07-29 12:03:07 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Brusach. XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-07-29 12:59:22 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-07-29 13:47:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brus XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2021-08-19 13:12:13 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-08-19 14:24:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-08-19 14:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029. XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:05:24 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:46:33 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:49:10 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:52:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, położonych na terenie Gminy Brusy. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:55:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:00:57 Podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2022 rok. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030”. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2021-09-22 13:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektów pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021). XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:42:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2022 – 2026. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:44:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2022. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za