Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marzena Leszczyńska

Marzena Leszczyńska

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 229, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała I/5/18 członek
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała I/5/18 członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/12/18 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
34 dotyczy remontu drogi powiatowej w Małych Chełmach interpelacja 2021-02-16 2021-02-24

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie określenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewdniczącego i Wiceprzewdniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Wieckiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Olgierda Chylewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Tomasza Dorszyńskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Michała Szczepańskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Emili Warnke na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Marka Zblewskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie rozszerzenia porządku obrad II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w statutach sołectw i osiedli II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 wniosek radnego Michała Szczepańskiego w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-11-29 uchwala w sprawie wprowadzenia opłaty targowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach
2018-12-21 10:14:07 głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:17:13 głosowanie wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 6.6 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:41:30 głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:07:40 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:08:55 głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:10:14 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:11:12 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:12:46 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:16:49 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 12:56:01 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:02:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia – Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:04:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:08:36 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:42:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-03-29 13:43:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 V sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:09:49 przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:29:53 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:31:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:35:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-04-17 12:38:40 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 VI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:07:43 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:39:19 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:46:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 11:49:18 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-05-17 12:13:50 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus VII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:14:37 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 10:17:21 Wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Brusach VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 12:14:29 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:33:34 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:35:19 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:41:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:48:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:56:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 13:57:02 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:00:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-06-25 14:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” VIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:07:44 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:09:31 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-08-20 11:16:49 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus IX sesja Rady miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:19:00 przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:35:11 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:37:05 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:43:30 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:47:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:50:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:53:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:56:28 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:59:07 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:02:23 podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:37:59 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 11:38:25 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 12:18:19 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2020 rok X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-10-02 10:21:12 wniosek o zmianę porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:12:32 przyjęcie protokołów z X sesji Rady Miejskiej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:51:48 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy „Pomóż swemu sercu” na lata 2020 -2022 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:53:50 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:57:16 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 11:59:32 podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:02:38 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z dnia 22.05.2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia – granica powiatu chojnickiego” XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:05:05 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 12:07:55 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:13:24 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:16:01 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:21:11 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:23:51 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Turzycowisko w Wielkich Chełmach” XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:26:19 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:32:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:37:51 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:41:36 podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Brusy XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:43:42 podjęcie uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:44:38 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 13:50:39 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:01:04 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 – 2022 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:04:53 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:06:42 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:45:13 podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:51:11 podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:52:53 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-11-29 14:54:58 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 10:21:01 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Brusach XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 11:07:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 – 2028 XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:14:46 podjęcie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:38:59 podjęcie uchwału w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:41:28 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:43:59 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:46:24 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2019-12-20 12:47:36 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy XII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powrotu Brus do Macierzy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 11:13:37 przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:55:02 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:55:42 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1 w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 12:59:10 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:02:02 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:05:42 podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:07:25 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:15:01 podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 13:33:57 podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:43:10 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:49:27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:51:43 podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 258/18, 258/19 i nr 260/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Leśno, gm. Brusy XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-05-07 14:54:35 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 – 2023 XV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 12:10:48 przyjecie protokołu z XV sesji Rady Miejskie w Brusach XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 13:13:57 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 14:40:06 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 14:44:01 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:02:59 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:06:23 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:12:10 podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:14:44 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:15:14 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami” Gminy Brusy na lata 2016-2019” XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:19:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 15:20:33 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:16:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:21:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-06-30 16:22:59 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 11:19:34 przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Brusach XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 13:37:39 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 13:42:53 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 13:46:08 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2021 XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:13:37 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:28:38 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:43:03 podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 14:58:22 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:00:35 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Brusach XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:02:32 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:04:56 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:06:19 podjęcie uchwały w sprawie powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:07:53 podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy” XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:37:58 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 15:46:36 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 16:07:39 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 16:08:54 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-09-30 16:20:05 podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 10:29:45 wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 10:27:46 przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 11:42:39 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021 – 2029 XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 13:57:35 podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 14:00:54 podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 14:04:11 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 14:13:06 podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-12-30 14:15:53 podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 XX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 11:00:56 przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Brusach XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 11:25:58 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 – 2025. XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 11:28:45 podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:04:13 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:13:55 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:18:39 podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-02-11 12:21:55 podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-31 10:03:26 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Brusach XXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-31 11:02:40 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy XXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-31 11:05:35 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2021-2025” XXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-03-31 11:09:35 podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego XXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 10:08:24 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 13:26:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:39:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:47:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2020 rok. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:49:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2021/2022 XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:56:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 14:58:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-05-28 15:01:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-08-19 13:12:13 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-08-19 14:24:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-08-19 14:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029. XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:05:24 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:46:33 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:49:10 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:52:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, położonych na terenie Gminy Brusy. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 12:55:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:00:57 Podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2022 rok. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030”. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:40:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektów pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021). XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:42:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2022 – 2026. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-09-22 13:44:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2022. XXVIII Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 11:14:16 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 12:41:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 - 2030. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 12:43:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 12:45:42 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 12:48:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII – 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 13:05:45 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 13:08:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 13:11:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 13:36:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 14:14:53 Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 14:22:58 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 14:25:30 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 14:28:44 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-11-30 14:35:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 11:06:23 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Brusach. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 12:18:53 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022 – 2029. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 13:37:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 13:49:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 13:50:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 13:53:25 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 13:56:00 Podjęcie uchwały przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 – 2024. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2021-12-30 13:58:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021. XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 11:26:41 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Brusach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 13:44:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 13:46:27 Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 13:48:48 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 14:00:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 14:03:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 14:05:44 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 14:07:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 14:11:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 14:13:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-02-24 11:27:46 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Brusach i Burmistrza Brus potępiające atak Rosji na Ukrainę. XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 15:20:17 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Brusach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:14:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:18:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:25:02 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:30:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Brusy. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:33:38 Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:41:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2022 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 15:23:02 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6h: podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-03-31 17:56:04 Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 16:05:23 przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 17:44:22 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 17:47:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 17:48:48 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2023 XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 17:56:30 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2023 rok XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 18:00:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 18:02:41 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 18:05:34 podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 18:07:47 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Lubni XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-10-05 18:09:28 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-04 14:13:36 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 XXXVI seja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-04 14:18:25 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 XXXVI seja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 10:09:30 przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Brusach XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 12:45:23 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 12:51:26 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 12:55:40 podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:00:16 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:02:27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:04:56 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:09:08 podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:11:46 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Brusach XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:14:09 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju i jednocześnie zmianę nazwy miejscowości Wybudowanie Antoniewskie na Antoniewo – Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:15:20 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Męcikał - Struga XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:16:31 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czapiewice - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:17:10 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czyczkowy - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:18:17 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Kosobudy - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:18:48 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśnictwo Giełdon XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:19:50 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśno - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:20:53 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubnia - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:22:21 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Małe Chełmy – Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:23:32 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Warszyn XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:24:14 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zalesie - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 13:24:57 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Wielkie Chełmy - Wybudowanie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 14:05:32 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy nr 282.2022 z dnia 18 listopada 2022 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: ”Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice - Wybudowanie” XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 14:48:11 podjęcia uchwały w sprawie podatku od nieruchomości XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 14:52:36 podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 14:56:17 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 15:01:39 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-11-30 15:04:41 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Chojnice w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 10:09:13 przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brusach XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 10:10:43 wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowej uchwały XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 10:51:28 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 10:57:01 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 12:08:51 podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 12:40:32 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 12:50:26 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 12:54:55 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2022-12-21 12:57:45 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Br XXXVII/298/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-01-10 16:16:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-01-10 16:18:51 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-01-10 16:23:36 podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych XXXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:01:40 przyjecie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Brusach XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:33:46 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:36:02 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:44:35 podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brusy XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:46:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci oświetlenia drogowego wykonanego w ramach przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:49:52 podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:53:03 podjęcie uchwały w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 13:00:01 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-05-29 12:57:48 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XLIII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 10:08:05 przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Brusach XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 13:54:38 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 14:43:25 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 14:44:06 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2022 rok XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:29:54 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:32:15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:35:39 podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:40:30 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023 – 2025” XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:43:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:45:23 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:46:00 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:48:53 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 10:09:44 zmiana porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy w 2023 roku XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-06-29 15:28:33 wniosek w sprawie zdjęcia z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2023 rok wydatku w dziale 754 rozdział 75404 wydatek majątkowy 25.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji XLIV sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2023-08-18 12:08:48 przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Brusach XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:31:14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:33:34 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:45:41 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:48:04 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:50:45 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:52:35 podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-08-18 12:55:54 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2024 XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 13:06:34 wniosek w sprawie zmiany porządku obrad XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 13:04:42 przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Brusach XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:08:48 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla społeczności lokalnej miasta Lwowa w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:11:22 podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy części nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:13:51 podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:15:51 podjęcie uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:18:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:22:29 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:26:24 podjęcie uchwały w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:33:49 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-09-29 14:35:48 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023- 2034 XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 12:07:48 przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Brusach XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 12:47:29 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 12:51:21 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 12:53:11 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:02:09 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad obliczania i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Brusach i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:07:17 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:09:24 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Brusy XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:11:59 podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Brus do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:38:30 podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2024 roku XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:52:26 podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:01:01 podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:03:48 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:06:45 podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:09:50 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:14:29 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:19:30 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy nr 305.2023 z dnia 21 września 2023 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącą realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice – Czapiewice – Wybudowanie – Etap II” XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 14:23:19 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2023-11-27 13:47:09 wniosek do projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości: wykreślić paragraf 3 o treści: "zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części dzierżawione od gminy Brusy o łącznej powierzchni powyżej 800m2" XLVII sesja Rady Miejskiej w Brusach za