Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Brusy

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Daniłko

Marek Daniłko

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 211, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 w sprawie określenia składu osobowego komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewdniczącego i Wiceprzewdniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Andrzeja Wieckiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Olgierda Chylewskiego na Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Tomasza Dorszyńskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnej Bernadety Niebrzydowskiej na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie przyjęcia kandydatury radnego Andrzeja Kuleszy na członka Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Brusach wstrzymał się
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Michała Szczepańskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnej Emili Warnke na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 w sprawie kandydatury radnego Marka Zblewskiego na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-19 uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach I sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Brusach II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek Komisji Rolnictwa i Środowiska w sprawie rozszerzenia porządku obrad II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Brusy II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w statutach sołectw i osiedli II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 wniosek radnego Michała Szczepańskiego w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach przeciw
2018-11-29 uchwała w sprawie podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-11-29 uchwala w sprawie wprowadzenia opłaty targowej II sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:14:07 głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:17:13 głosowanie wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 6.6 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 10:41:30 głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:07:40 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:08:55 głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:10:14 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:11:12 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2018-12-21 11:12:46 głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy III sesja Rady Miejskiej w Brusach za
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach
2020-02-02 podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powrotu Brus do Macierzy XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brusach